Drukowanie z telefonu poprzez wi-fi

English version below.

Pandemia ujawniła zaskakujący trend na rynku urządzeń drukujących. Połączenie  nowych technologii i utrwalonych nawyków może sprawić, że znaczenie tradycyjnej formy druku w kolejnych latach będzie wzrastać.

Druk nadal będzie zyskiwał na znaczeniu

W ciągu ostatnich dwóch lat aż 95% firm przeniosło wydatki na komunikację do kanałów cyfrowych. Jednak w dalszym ciągu aż jedna trzecia komunikacji w biznesie odbywa się za pośrednictwem druku. Z najnowszych badań „Insight Report”, przygotowanych przez Canona, wynika, że dla 30% nabywców usług komunikacyjnych druk pozostanie istotny lub będzie zyskiwał na znaczeniu w kolejnych latach. 

Znaczna część komunikacji marketingowej odbywa się w formie cyfrowej, w dobie pandemii jest to jeszcze bardziej zauważalne. Potwierdzają to dane: 46% budżetów marketingowych przeznacza się na media cyfrowe. Jednak druk, czyli forma analogowa, nadal pozostaje atrakcyjną formą dotarcia do klientów, a wśród środków komunikacji stanowi 33%. Co więcej, ponad 50% firm średniej wielkości twierdzi, że wciąż na druk kładzie największy nacisk. Prognozy wskazują, że jego znaczenie w najbliższych pięciu latach może nawet rosnąć. Zwłaszcza jeśli chodzi o druk mobilny.

Druk mobilny — przyszłość komunikacji wewnątrz firm

Druk mobilny, czyli możliwość drukowania z urządzeń przenośnych, będzie rozwijać się w obrębie wszystkich branż. 54% organizacji przewiduje, że wzrośnie liczba materiałów drukowanych z wykorzystaniem druku mobilnego. To oznacza, że w nadchodzących latach, wbrew oczekiwaniom, druk nie zniknie ze środowisk pracy, a jego znaczenie wręcz wzrośnie. Potwierdzają to statystyki: podczas gdy 74% osób w wieku 18–34 lat twierdzi, że druk jest istotny teraz, 77% przewiduje, że będzie taki w roku 2025.* Choć zmniejszy się liczba drukowanych dokumentów, sam druk zyska status głównego elementu ekosystemu obsługującego łączność. 

Jaki był rok 2020 dla branży druku?

Według obiegowych opinii ubiegły rok był trudny dla branży urządzeń drukujących. Przeczą temu liczby – rok „pandemiczny” dla producentów drukarek był niespodziewanie dobry. Globalny popyt na urządzenia drukujące w III kwartale 2020 sięgnął 26,2 mln sztuk — o prawie 9% więcej niż w roku poprzednim. Nie wszyscy  na tym skorzystali. Największe zyski odnotowało HP — firma zwiększyła sprzedaż niemal o 23%. Drugi Canon miał ponad 12% wzrost. Natomiast inni giganci: Epson i Kyocera odnotowali spore straty. Dlatego trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ na wyniki branży miała pandemia. 

Jedno jest pewne – media drukowane nadal mają przyszłość. Duże możliwości i potencjał do rozwoju daje konwergencja tradycyjnej komunikacji z cyfrową. Wpływ na dalszy rozwój branży mają również sami dostawcy urządzeń drukujących i usług druku. Powinni dobrze doradzać swoim klientom, informować o nowych możliwościach, technologiach i usługach, które pojawiają się na rynku. 

*Dane pochodzą z raportu Quocirca: https://bit.ly/3iumyZk


ENGLISH VERSION

Is mobile printing the future of the industry? 

Pandemic has revealed a surprising trend in the print device market. A combination of new technologies and established habits could make print’s importance grow in the years to come.

Print will continue to gain in importance

Over the past two years, as many as 95% of companies have shifted their communication expenses to digital channels. However, as much as one-third of business communication is still done through print. Canon’s latest „Insight Report” research shows that for 30% of consumers of communication services, print will remain important or become more important in the years ahead. 

Much of marketing communication is digital, and this is even more evident in the age of pandemonium. The data confirms this:  46% of marketing budgets are allocated to digital media. However, analog print remains an attractive way to reach customers, accounting for 33% of communication media. What’s more, more than 50% of mid-sized companies say they still place the most emphasis on print. Projections indicate that its importance may even increase in the next five years. Especially when it comes to mobile printing.

Mobile printing – the future of inbound communication

Mobile printing (or in other words the ability to print from mobile devices), will grow across all industries. 54% of organisations predict that the number of materials printed using mobile will increase. This means that, contrary to expectations, print will not disappear from work environments in the coming years – in fact, its importance will increase. Statistics bear this out: while 74% of 18-34 year olds say print is important now, 77% predict it will be so in 2025.*  While the number of printed documents will decrease, print itself will gain status as a major component of the connectivity-based ecosystem. 

What was 2020 like for the print industry?

According to popular opinion, last year was a tough one for the print equipment industry. This is contradicted by the numbers  – the „pandemic” year for printer manufacturers turned out to be unexpectedly good. Global demand for printing devices in Q3 2020 reached 26.2 million units –  almost 9% more than a year earlier. Not everyone benefited from this. HP was the largest gainer, with the sales increasing by almost 23%. Second-ranked Canon recorded an increase of more than 12%. On the other hand, the other giants: Epson and Kyocera recorded significant losses. Therefore, it is difficult to say what role the pandemic played in the fluctuations in the industry. 

One thing is certain. Print media still have a future. Combining traditional and digital communication offers great opportunities and potential for development. The suppliers themselves also have an influence on the further development of the industry.They should advise their customers well, inform about new possibilities, technologies and services that appear on the market. 

*Data taken from Quocirca report: https://bit.ly/3iumyZk

 Suscríbete a nuestro newsletter

Acepto recibir por correo electrónico la información comercial proporcionada por mí en el sentido del art. 10 párrafo 1 de la Ley de 18 de julio de 2002 sobre la prestación de servicios electrónicos por BIUROMAX

es_ESSpanish