Γενικοί όροι πώλησης

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης, εφεξής "GTC" σε συνδυασμό με τιμολόγιο, αποτελούν τους όρους της συμφωνίας αγοράς και πώλησης.

Ονομασία

 • Κατασκευαστής
 • Προϊόντα: έτοιμα αναλώσιμα και υλικά για ανακατασκευή  για φωτοτυπικά, εκτυπωτές και πολυλειτουργικές συσκευές πχ: toner, drum, chip, roller, wiper blade και άλλα
 • Τιμολόγιο: ένα έγγραφο πώλησης κάθε φορά που αποτελεί σύμβαση που δεσμεύει τα μέρη

Μέρη στη σύμβαση

 • Διανομέας: Η Biuromax sp.z o.o. με έδρα τη Solec, αγοράζοντας προϊόντα απευθείας από τους κατασκευαστές τους
 • Τρόποι πληρωμής: μεταφορά, μετρητά στο ταμείο, μετρητά κατά την παράδοση, προπληρωμή
 • Όροι πληρωμής: ορίζονται πάντα ξεχωριστά
 • Προθεσμία πληρωμής και τόκος: η προθεσμία πληρωμής υπόκειται πάντα σε μεμονωμένες ρυθμίσεις. Σε περίπτωση μη πληρωμής για αγορές εντός της περιόδου που καθορίζεται στο τιμολόγιο πωλήσεων, οι τόκοι θα χρεώνονται στο ποσό του 13% σε ετήσια βάση.
 • Τιμές: οι τιμές υπόκεινται σε διαπραγμάτευση και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Κάθε συναλλαγή που γίνεται είναι αυτόματη αποδοχή από τον Έμπορο των τιμών και των όρων πώλησης που αναφέρονται στο τιμολόγιο. Ο Διανομέας προσθέτει ΦΠΑ 23% σε κάθε τιμή.
 • Επιστροφές: Ο Διανομέας δεν θα δεχτεί μια επιστροφή χωρίς προηγούμενη συμφωνία και θα την στείλει πίσω σε βάρος του Αντιπροσώπου. Όλα τα αγορασμένα εμπορεύματα μπορούν να επιστραφούν από τον Έμπορο στον Διανομέα χωρίς να δοθούν λόγοι εντός 10 ημερών το πολύ από την ημερομηνία παράδοσης στη διεύθυνση που παρέχεται από τον Έμπορο, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορέυματα και η συσκευασία του θα είναι άθικτα. Τα εμπορευμάτα που  που φέραμε στην ατομική παραγγελία δεν επιστρέφονται. Ο διανομέας δεν δέχεται επιστροφές σε μεταγενέστερη ημερομηνία για άλλους λόγους εκτός από τα παράπονα ποιότητας. Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των εμπορευμάτων στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Έμπορο. Οι επιστροφές, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών, πραγματοποιούνται πάντα με έξοδα του εμπόρου.
 • Καταγγελίες: Ο έμπορος υποχρεούται να ελέγχει την αποστολή των εμπορευμάτων κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση εξωτερικής ζημιάς στο δέμα, πρέπει να στο τμήμα ταχυμεταφορώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ποσότητας των παραληφθέντων αγαθών με το τιμολόγιο, ο Έμπορος θα ειδοποιήσει αμέσως (την ημέρα αποδοχής των Αγαθών) τον Διανομέα αποστέλλοντάς του γραπτώς πληροφορίες σχετικά με τις ασυμφωνίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαλήθευση και ο έλεγχος της αποστολής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους προαναφερθέντες όρους, ο Έμπορος δεν μπορεί να προβεί σε καμία αξίωση σχετικά. Ο έμπορος ενημερώνει τον Διανομέα για τα ελαττώματα ποιότητας των Εμπορευμάτων εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της ανίχνευσής τους, αλλά όχι αργότερα από 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής τους. Σε περίπτωση που ο Έμπορος διαμαρτύρεται για το Καλό για λόγους ποιότητας εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο GCS και για την ποιοτήτα η διαδικασία καταγγελίας ότι έχει ελαττώματα κατασκευής, ο Διανομέας θα εκδώσει ένα διορθωτικό τιμολόγιο και θα επιστρέψει τα χρήματα στο ποσό της αγοράς του Προϊόντος από τον Έμπορο, δωρεάν επιπλέον, Εξερχόμενες. Ο Διανομέας έχει το δικαίωμα να μην δέχεται επιστρεφόμενα Είδη εάν ο Αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται με τη διαδικασία καταγγελίας που βρίσκεται στον ιστότοπο www.biuromax.com.pl, ιδίως εάν δεν συμπληρώνει τη φόρμα που περιέχεται σε αυτόν.
 • Ειδοποίηση ελαττωμάτων στα Είδη: Οι ειδοποιήσεις γίνονται αποστέλλοντας παράπονο χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη φόρμα στον ιστότοπο του Διανομέα www.biuromax.com.pl ή στέλνοντας μια φόρμα καταγγελίας (διαθέσιμη στον ιστότοπο του Διανομέα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: reklamacje.zwroty@biuromax.com .pl, εισάγοντας "παράπονο" στον τίτλο της ειδοποίησης. Λεπτομερείς προϋποθέσεις για την υποβολή καταγγελιών βρίσκονται στον ιστότοπο του Διανομέα - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
 • Διακανονισμοί: ο καθορισμός του πιστωτικού ορίου από τον Διανομέα για τον Έμπορο ως αγοραστή υπόκειται σε αμοιβαίες διαπραγματεύσεις και μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς να αιτιολογηθεί.
 • Εγγύηση: Ο Διανομέας είναι υπεύθυνος για τα προϊόντα μόνο εάν έχει χρησιμοποιηθεί στα μοντέλα συσκευών που αναφέρονται στο τιμολόγιο ή στην προσφορά του Διανομέα. Η ευθύνη του διανομέα περιορίζεται στους όρους της εγγύησης που παρέχεται για το προϊόν που πωλείται από τον παραγωγό του. Σε περίπτωση που ο Έμπορος διαμαρτύρεται για το καλό για λόγους ποιότητας, εντός της περιόδου που ορίζεται στο GTCS και αφού επιβεβαιωθεί η διαδικασία καταγγελίας ότι έχει ελαττώματα κατασκευής, ο Διανομέας θα ανταλλάξει αυτόν τον Έμπορο για το καλό χωρίς ελαττώματα ή θα επιστρέψει χρήματα στο ποσό της τιμής αγοράς του Έμπορος, χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Ο Διανομέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Αντιπρόσωπο να παρέχει: δείγματα, εκτυπώσεις και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την επαλήθευση του παραπόνου. Ο Διανομέας έχει το δικαίωμα να μην δέχεται επιστρεφόμενα Είδη εάν ο Αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται με τη διαδικασία καταγγελίας που τοποθετείται στον ιστότοπο www.biuromax.com.pl, ιδίως εάν δεν συμπληρώνει τη φόρμα που περιέχεται σε αυτόν.
 • Περιορισμός ζημίας και παραίτηση αποζημίωσης: Όταν αγοράζει εμπόρευματα απευθείας από τους κατασκευαστές, ένας διανομέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα εμπόρευματα που πωλεί είναι καλής ποιότητας και δεν παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται ο Διανομέας για πραγματικές ζημιές ή απώλεια κερδών που ενδέχεται να προκύψουν στον Έμπορο ή σε τρίτους σε σχέση με την αγορά των παραπάνω προϊόντων ή τη χρήση τους. Ο διανομέας δεν θα επιβαρύνεται με το κόστος εμπειρογνωμοσύνης και δοκιμών των παραπάνω προϊόντων που πραγματοποιούνται από τον Έμπορο ή τρίτους, εκτός εάν η παραγγελία για την απόδοσή τους σε βάρος του Διανομέα προέρχεται από εξουσιοδοτημένους φορείς που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
 • Διατήρηση τίτλου: Ο Διανομέας διατηρεί τον τίτλο στα προϊόντα που πωλούνται μέχρι την πληρωμή της τιμής αγοράς.
 • Τόπος επίλυσης δικαστικών διαφορών: Τα Μέρη δεσμεύονται να επιλύσουν φιλικά τις διαφορές τους, ωστόσο, εάν δεν συμφωνήσουν, το αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση διαφορών θα είναι το δικαστήριο της έδρας του Διανομέα.
 • Μερική ακυρότητα: σε περίπτωση που ένας από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των άλλων, που παραμένουν δεσμευτικά για τα Μέρη.

Ogólne Warunki Sprzedaży

El Comprador puede ser registrado en el sistema de ventas BIUROMAX, si presenta las
copias actualizadas de:

 • Certificado del número de identificación fiscal

PEDIDOS

Todas las órdenes verbales deben ser confirmadas por escrito. El pedido debe incluir los datos básicos del Cliente, como su nombre completo, dirección, número de NIF, igual que aparece en Agencia Tributaria y la dirección completa del almacén al que se envían los productos.

PRECIOS

 • Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso y siempre deben ser
  confirmados por escrito al momento de realizar un pedido.
 • Todos los precios cotizados o aceptados no incluyen IVA.
 • Todos los precios cotizados o aceptados son ex works SOLEC cerca de VARSOVIA a
  menos que se acuerde lo contrario por escrito.

PAGO

Las condiciones de venta - crédito y entrega de mercancías se negocian individualmente con los comerciales. El Vendedor no es responsable ante el Comprador por cualquier pérdida o daño debido a cualquier retraso en la entrega de los bienes. Si el Comprador no realiza ningún pago en la fecha de vencimiento, el Vendedor tendrá derecho a suspender las entregas pendientes.

ENVIÓS

Todos los envíos basan en un servicio al día siguiente a menos que se acuerde lo contrario. Los productos son enviados por UPS u otras compañías conocidas, nombradas por escrito por ambas partes antes de mandar los productos del almacén del Vendedor.

QUEJAS

Si en el momento de la entrega el daño de las cajas externas con los productos es notable o en caso de pérdida de una paleta o caja en el camino hacia el Comprador, el mensajero debe firmar el protocolo de daños. Biuromax Sp. z o.o. no es responsable por ese tipo de daño o pérdida. Sin embargo, Biuromax Sp. z o.o. debe ser avisado al respecto dentro de 1 día de la recepción de la mercancía. La queja no será válida a menos que esté acompañada por un número de referencia emitido por el Vendedor. Las diferencias en albarán deben ser notificadas por escrito antes de 2 días de la recepción de los productos. Todas las consultas de facturas deben ser presentadas dentro de los 3 días posteriores a la fecha de emisión de la factura.

TÍTULO DE BIENES Y RIESGO

El riesgo pasa al Comprador en el momento de la entrega, en caso de bienes entregados al Comprador o bienes entregados a otra ubicación definida por el Comprador. El riesgo pasa al Comprador en el momento de la recogida de mercancías en las instalaciones del Vendedor. El título y la propiedad de los bienes siguen correspondiendo al Vendedor hasta que el Vendedor haya recibido el pago completo por los bienes suministrados al Comprador.

DEVOLUCIONES

Los productos devueltos no serán aceptados sin la autorización del Vendedor y un número de devolución válido, emitido por el Vendedor. El Vendedor debe recibir el producto en los 30 días a partir de la fecha de emisión del número de referencia. Devoluciones no autorizadas serán rechazadas. Los productos rechazados deben ser recogidos por el Comprador en los 30 días. Los bienes rechazados que no se recojan dentro de los 30 días serán eliminados por el Vendedor. Todos los productos devueltos como defectuosos serán revisados por el Vendedor.

Ogólne Warunki Sprzedaży

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży, dalej zwane OWS w połączeniu z fakturą stanowią warunki umowy kupna – sprzedaży.

Nazewnictwo

 • Producent: wytwórca Towaru
 • Towar: materiały eksploatacyjne gotowe oraz komponenty do regeneracji i produkcji kartridży drukujących i kopiujących w drukarkach, kopiarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych, w tym: tonery, bębny światłoczułe, wałki, listwy czyszczące, chipy i inne.
 • Faktura: dokument sprzedaży stanowiący za każdym razem umowę wiążącą Strony

Strony umowy

 • Dystrybutor: firma Biuromax sp. z o. o. z siedzibą w Solcu, zaopatrująca się w Towary bezpośrednio od ich Producentów
 • Dealer: dowolna firma nabywająca Towary bezpośrednio od Dystrybutora

Warunki

 • Sposób wysyłki: realizowany za pośrednictwem koncesjonowanych firm przewozowych na koszt Dealera

 • Formy płatności: przelew, gotówka w kasie, płatność za pobraniem, przedpłata

 • Warunki płatności: ustalane zawsze indywidualnie

 • Termin płatności i odsetki: termin płatności jest zawsze przedmiotem indywidualnych ustaleń. W przypadku niezapłacenia za zakupy w terminie podanym na fakturze sprzedaży naliczone zostaną odsetki w wysokości 13% w skali rocznej.

 • Ceny: ceny są przedmiotem negocjacji i podlegają zmianom bez ostrzeżenia. Każda dokonana transakcja jest automatyczną akceptacją przez Dealera cen i warunków sprzedaży podanych na fakturze. Do każdej ceny Dystrybutor dolicza podatek VAT w wysokości 23%.

 • Zwroty: Dystrybutor nie przyjmie zwrotu bez uprzedniego uzgodnienia i odeśle go na koszt Dealera. Każdy zakupiony towar może być zwrócony przez Dealera do Dystrybutora bez podania powodów w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty dostarczenia go na adres wskazany przez Dealera pod warunkiem, że towar i jego opakowanie będzie w stanie nienaruszonym. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzone na indywidualne zamówienie Dealera. Dystrybutor nie akceptuje zwrotów towaru w terminie późniejszym z powodów innych niż reklamacje jakościowe. Zwroty reklamacyjne mogą być zgłaszane w terminie do 3 miesięcy od daty dostarczenia towaru na adres wskazany przez Dealera. Zwroty towaru, również reklamacyjne odbywają się zawsze na koszt Dealera.

 • Reklamacje: Dealer obowiązany jest sprawdzić przesyłkę towaru w momencie jej odbioru. W przypadku zewnętrznego uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół z udziałem kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilości odebranego towaru z fakturą, Dealer natychmiast (w dniu przyjęcia Towaru) zawiadomi Dystrybutora o tym fakcie, przesyłając mu pisemną informację o rozbieżnościach celem umożliwienia weryfikacji i kontroli przesyłki. W przypadku niezachowania w/w warunków Dealer nie może dochodzić roszczeń z tego tytułu. Dealer zawiadamia Dystrybutora o wadach jakościowych Towaru w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ich odbioru. W przypadku, gdy Dealer zgłosi reklamację Towaru z powodów jakościowych w terminie podanym w OWS i po przeprowadzonym postępowaniu reklamacyjnym potwierdzi się, że nosi on wady produkcyjne, Dystrybutor wystawi fakturę korygującą i zwróci pieniądze w wysokości ceny zakupu Towaru przez Dealera, bez żadnych opłat dodatkowych. Dystrybutor ma prawo nie przyjąć zwracanego Towaru, jeśli Dealer nie zastosuje się do procedury reklamacyjnej umieszczonej na stronie www.biuromax.com.pl, w szczególności jeśli nie wypełni zamieszczonego tam formularza.

 • Sposób zawiadamiania o wadach Towaru: Zawiadomień dokonuje się wysyłając zgłoszenie reklamacji za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Dystrybutora www.biuromax.com.pl lub wysyłając formularz reklamacyjny (dostępny na stronie internetowej Dystrybutora) na adres elektroniczny  reklamacje.zwroty@biuromax.com.pl, wpisując w tytule zawiadomienia „reklamacja”. Szczegółowe warunki zgłaszania roszczeń reklamacyjnych umieszczone są na stronie internetowej Dystrybutora - REKLAMACJE

 • Rozliczenia: ustalenie limitu kredytowego przez Dystrybutora dla Dealera jako kupującego jest przedmiotem wzajemnych negocjacji i może zostać zmienione w każdej chwili bez podawania przyczyn.

 • Gwarancja: Dystrybutor odpowiada za Towar tylko wówczas, gdy został on zastosowany w modelach urządzeń podanych na fakturze lub w ofercie Dystrybutora. Odpowiedzialność Dystrybutora ogranicza się do warunków gwarancji udzielanej na sprzedawany Towar przez jego Producenta. W przypadku, gdy Dealer zgłosi reklamację Towaru z powodów jakościowych, w terminie podanym w OWS i po przeprowadzonym postępowaniu reklamacyjnym potwierdzi się, że nosi on wady produkcyjne, Dystrybutor wymieni Dealerowi ten Towar na Towar wolny od wad lub zwróci pieniądze w wysokości ceny jego zakupu przez Dealera, bez żadnych opłat dodatkowych. Dystrybutor ma prawo zażądać od Dealera dostarczenia: próbek, wydruków i innych dowodów potrzebnych do weryfikacji reklamacji. Dystrybutor ma prawo nie przyjąć zwracanego Towaru, jeśli Dealer nie zastosuje się do procedury reklamacyjnej umieszczonej na stronie www.biuromax.com.pl, w szczególności jeśli nie wypełni zamieszczonego tam formularza.

 • Ograniczenie Szkód i zrzeczenie się rekompensat: Dystrybutor kupując Towary bezpośrednio u Producentów dokłada najlepszego starania, by sprzedawane przez niego towary były dobrej jakości oraz nie naruszały praw autorskich czy patentów. W żadnym wypadku Dystrybutor nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody rzeczywiste lub utracone korzyści, jakie mogą powstać u Dealera lub osób trzecich w związku z zakupem i nabyciem w/w Towarów lub ich użyciem i zastosowaniem. Dystrybutor nie będzie ponosił też kosztów ekspertyz i testów w/w Towarów wykonanych przez Dealera lub osoby trzecie, chyba że zlecenie ich wykonania na koszt Dystrybutora pochodzić będzie od uprawnionych do tego organów działających na podstawie przepisów prawa.

 • Zastrzeżenie własności: Dystrybutor zastrzega sobie prawo własności sprzedanych Towarów do chwili zapłaty ceny ich zakupu

 • Miejsce rozstrzygania sporów sądowych: Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania swoich sporów, w przypadku jednak, gdy nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd siedziby Dystrybutora

 • Częściowa nieważność: w sytuacji, gdyby jeden z Ogólnych Warunków Sprzedaży okazał się nieważny, nie spowoduje to naruszenia ważności pozostałych, które pozostają wiążące dla Stron.

Ogólne Warunki Sprzedaży

REGISTRATION OF THE BUYER

The Buyer can be registered in BIUROMAX sales system, if he presents the updated copies of:

 • Extract from the Court of Registry with all representation of the company
 • Tax identification number

PLACING ORDERS

All verbal orders must be confirmed in writing.
The order must include the basic data of the Buyer, like its full name, address, VAT number – same as in his extract from the Court of Registry and full address of the warehouse the goods are being shipped to.

PRICES

 • All prices are subject to change without notice and should always be confirmed in writing at the time of placing an order.
 • All prices quoted or accepted are exclusive of VAT.
 • All prices quoted or accepted are exworks SOLEC near WARSAW unless otherwise agreed in writing.

PAYMENT

Sales Conditions as credit and delivery of goods are individually negotiated with Export Managers. The Seller shall not be liable to the Buyer for any loss or damage due to any delay in delivery of the goods. If the Buyer fails to make any payment on the due date, the Seller shall be entitled to suspend any outstanding deliveries.

DELIVERY

All deliveries are based on a next day service unless otherwise agreed. The goods are shipped by UPS or the other recognized trucking companies named in writing by both sides before release of the goods from the Seller’s warehouse.

CLAIMS

If the damage of the outer carton boxes with the goods is visible on the delivery or in case of the loss of a pallet or box on the way to the Buyer – the courier must sign the damage protocol e.g. on the bill of lading. Biuromax Sp. z o.o. is not responsible for that kind of damage or loss. However Biuromax Sp. z o.o. must be notified about it within 1 day of receipt of the goods. A claim will not be valid unless accompanied by a reference number issued by the Seller. Delivery discrepancies and short shipments must be notified in writing within 2 days of receipt of goods. All invoices queries must be notified within 3 days of the invoice date.

TITLE TO GOODS

Risk in the goods passes to the Buyer on delivery in case of goods delivered to the Buyer or goods delivered to another location specified by the Buyer and at the time of collection in case of goods collected from the Seller‘s premises. Title and ownership of the goods remains vested with the Seller until the Seller has received payment in full for all sums due for the goods supplied to the Buyer.

RETURNS

Returned goods will not be accepted without authorization by the Seller and valid reference number issued by the Seller. Product must be received by the Seller within 30 days from the reference number issue date. Unauthorized returns will be refused. Refused goods must be collected by the Buyer within 30 days. Refused goods not collected within 30 days will be disposed of by the Seller. All goods returned as faulty will be tested on receipt by the Seller.

Enregistrement de la clientèle

Chaque client peut être inscrit dans notre système informatique des ventes, à condition de produire les éléments suivants:

 • Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés
 • Numéro d’identification TVA intracommunautaire

Commandes

Toute commande verbale doit être confirmée par écrit (mail ou courrier).
La commande doit inclure les informations essentielles de l’entreprise, c’est-à-dire son nom complet, l’adresse, le numéro de TVA intracommunautaire et l’adresse complète du lieu vers lequel la marchandise doit être expédiée.

Prix

 • Les prix peuvent être soumis à changement sans préavis et doivent toujours être confirmés au moment de la commande.
 • Tous les prix sont donnés H.T.
 • Tous les prix proposés sont donnés pour un départ de la marchandise depuis notre entrepôt de Solec (Pologne), près de Varsovie, sauf accord écrit.

Paiement

Les conditions générales de vente, et plus particulièrement les conditions de règlement et de livraison, sont à définir avec l'export manager. Le vendeur ne peut être responsable d'un retard de livraison dû au transporteur, ni d'une détérioration de la marchandise dûe au transport. En cas de non-paiement d'une facture, le vendeur se réserve le droit de suspendre toute nouvelle livraison.

Livraison

Toute marchandise est expédiée le lendemain du traitement de la commande, sauf accord contraire. Les marchandises sont expédiées par UPS, DHL, Schenker, DPD ou une autre société de transport nommée par écrit par les deux parties avant la sortie de l’entrepôt du vendeur.

Réclamations

En cas de marchandise endommagée visible depuis l’extérieur des emballages ou en cas de perte de palette ou de tout ou partie de la marchandise lors du transport, Biuromax doit impérativement en être informé dans les 24 heures suivant la réception de la livraison pour toute réclamation. Une réclamation ne pourra être prise en compte que si elle contient les numéros de référence des produits émis par Biuromax. En cas de livraison décalée ou de livraison courte, la demande doit être notifiée par écrit dans les 2 jours suivant la réception de la marchandise. Toute réclamation concernant la facturation doit être réalisée dans les 3 jours suivant l’émission de la facture.

Propriété des marchandises

La responsabilité des marchandises est transférée sur l’acheteur dès lors qu’elles sont livrées au lieu spécifié lors de la commande. Le titre de propriété passe du vendeur à d’acquéreur dès lors que le vendeur reçoit la totalité des sommes dues pour la marchandise livrée.

Retours

Les retours de marchandise ne peuvent s’effectuer qu’avec l’accord du fournisseur, et à l’aide des numéros de référence des produits valides émis par Biuromax. Les retours peuvent être réalisés dans les 30 jours à compter de la date d’émission du numéro de référence produit.
Les retours non autorisés seront refusés.
Les marchandises refusées doivent être récupérées par le client dans les 30 jours, auquel cas elles seront détruites. Toutes les marchandises retournées comme défectueuses seront testées lors de leur réception.

 Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otr zymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od BIUROMAX Sp. z o.o..

pl_PLPolish
en_GBEnglish fr_FRFrench elGreek es_ESSpanish pl_PLPolish