Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży, dalej zwane OWS w połączeniu z fakturą stanowią warunki umowy kupna – sprzedaży.

 

NAZEWNICTWO
 • Producentwytwórca Towaru
 • Towarmateriały eksploatacyjne gotowe oraz komponenty do regeneracji i produkcji kartridży drukujących i kopiujących w drukarkach, kopiarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych, w tym: tonery, bębny światłoczułe, wałki, listwy czyszczące, chipy i inne.
 • Faktura: dokument sprzedaży stanowiący za każdym razem umowę wiążącą Strony

 

STRONY UMOWY
 • Dystrybutorfirma Biuromax sp. z o. o. z siedzibą w Solcu, zaopatrująca się w Towary bezpośrednio od ich Producentów
 • Dealerdowolna firma nabywająca Towary bezpośrednio od Dystrybutora
 
WARUNKI
 • Sposób wysyłki: realizowany za pośrednictwem koncesjonowanych firm przewozowych na koszt Dealera

 • Formy płatności: przelew, gotówka w kasie, płatność za pobraniem, przedpłata

 • Warunki płatności: ustalane zawsze indywidualnie

 • Termin płatności i odsetki: termin płatności jest zawsze przedmiotem indywidualnych ustaleń. W przypadku niezapłacenia za zakupy w terminie podanym na fakturze sprzedaży naliczone zostaną odsetki w wysokości 13% w skali rocznej.

 • Ceny: ceny są przedmiotem negocjacji i podlegają zmianom bez ostrzeżenia. Każda dokonana transakcja jest automatyczną akceptacją przez Dealera cen i warunków sprzedaży podanych na fakturze. Do każdej ceny Dystrybutor dolicza podatek VAT w wysokości 23%.

 • Zwroty: Dystrybutor nie przyjmie zwrotu bez uprzedniego uzgodnienia i odeśle go na koszt Dealera. Zakupiony towar może być zwrócony przez Dealera do Dystrybutora bez podania powodów w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty dostarczenia go na adres wskazany przez Dealera pod warunkiem, że towar i jego opakowanie będzie w stanie nienaruszonym. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzone na indywidualne zamówienie Dealera. Dystrybutor nie akceptuje zwrotów towaru w terminie późniejszym z powodów innych niż reklamacje jakościowe. Zwroty reklamacyjne dla produktów oryginalnych/OEM mogą być zgłaszane w terminie do 3 miesięcy od daty dostarczenia towaru na adres wskazany przez Dealera. Na pozostałe produkty zakupione po 1.01.2023r zwroty reklamacyjne mogą być zgłaszane w terminie do 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru na adres wskazany przez Dealera. Zwroty towaru, również reklamacyjne odbywają się zawsze na koszt Dealera. 

 • Reklamacje: Dealer obowiązany jest sprawdzić przesyłkę towaru w momencie jej odbioru. W przypadku zewnętrznego uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół z udziałem kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilości odebranego towaru z fakturą, Dealer natychmiast (w dniu przyjęcia Towaru) zawiadomi Dystrybutora o tym fakcie, przesyłając mu pisemną informację o rozbieżnościach celem umożliwienia weryfikacji i kontroli przesyłki. W przypadku niezachowania w/w warunków Dealer nie może dochodzić roszczeń z tego tytułu. Dealer zawiadamia Dystrybutora o wadach jakościowych Towaru w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty ich zakupu dla produktów oryginalnych/OEM. Dla produktów kompatybilnych zakupionych po 1.01.2023r w terminie nie dłuższym niż do 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku, gdy Dealer zgłosi reklamację Towaru z powodów jakościowych w terminie podanym w OWS i po przeprowadzonym postępowaniu reklamacyjnym potwierdzi się, że nosi on wady produkcyjne, Dystrybutor wystawi fakturę korygującą i zwróci pieniądze w wysokości ceny zakupu Towaru przez Dealera, bez żadnych opłat dodatkowych. Dystrybutor ma prawo nie przyjąć zwracanego Towaru, jeśli Dealer nie zastosuje się do procedury reklamacyjnej umieszczonej na stronie www.biuromax.com.pl, w szczególności jeśli nie wypełni zamieszczonego tam formularza oraz nie spełni wszystkich warunków reklamacji.

 • Sposób zawiadamiania o wadach Towaru: Zawiadomień dokonuje się w terminie do 7 dni o daty wykrycia wady wysyłając zgłoszenie reklamacji za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej Dystrybutora www.biuromax.com.pl lub wysyłając pobrany i wypełniony formularz reklamacyjny (dostępny na stronie internetowej Dystrybutora) na adres mailowy  reklamacje.zwroty@biuromax.com.pl, wpisując w tytule zawiadomienia „reklamacja”. Szczegółowe warunki zgłaszania roszczeń reklamacyjnych umieszczone są na stronie internetowej Dystrybutora - REKLAMACJE. Towar zgłoszony do zwrotu bądź reklamacji powinien zostać odesłany na koszt Dealera w terminie do 21 dni od daty zaakceptowania zwrotu/reklamacji przez Dystrybutora.

 • Rozliczenia: ustalenie limitu kredytowego przez Dystrybutora dla Dealera jako kupującego jest przedmiotem wzajemnych negocjacji i może zostać zmienione w każdej chwili bez podawania przyczyn.

 • Gwarancja: Dystrybutor odpowiada za Towar tylko wówczas, gdy został on zastosowany w modelach urządzeń podanych na fakturze lub w ofercie Dystrybutora. Odpowiedzialność Dystrybutora ogranicza się do warunków gwarancji udzielanej na sprzedawany Towar przez jego Producenta. W przypadku, gdy Dealer zgłosi reklamację Towaru z powodów jakościowych, w terminie podanym w OWS i po przeprowadzonym postępowaniu reklamacyjnym potwierdzi się, że nosi on wady produkcyjne, Dystrybutor wymieni Dealerowi ten Towar na Towar wolny od wad lub zwróci pieniądze w wysokości ceny jego zakupu przez Dealera, bez żadnych opłat dodatkowych. Dystrybutor ma prawo zażądać od Dealera dostarczenia: próbek, wydruków i innych dowodów potrzebnych do weryfikacji reklamacji. Dystrybutor ma prawo nie przyjąć zwracanego Towaru, jeśli Dealer nie zastosuje się do procedury reklamacyjnej umieszczonej na stronie www.biuromax.com.pl, w szczególności jeśli nie wypełni zamieszczonego tam formularza.

 • Ograniczenie Szkód i zrzeczenie się rekompensat: Dystrybutor kupując Towary bezpośrednio u Producentów dokłada najlepszego starania, by sprzedawane przez niego towary były dobrej jakości oraz nie naruszały praw autorskich czy patentów. W żadnym wypadku Dystrybutor nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody rzeczywiste lub utracone korzyści, jakie mogą powstać u Dealera lub osób trzecich w związku z zakupem i nabyciem w/w Towarów lub ich użyciem i zastosowaniem. Dystrybutor nie będzie ponosił też kosztów ekspertyz i testów w/w Towarów wykonanych przez Dealera lub osoby trzecie, chyba że zlecenie ich wykonania na koszt Dystrybutora pochodzić będzie od uprawnionych do tego organów działających na podstawie przepisów prawa.

 • Zastrzeżenie własności: Dystrybutor zastrzega sobie prawo własności sprzedanych Towarów do chwili zapłaty ceny ich zakupu

 • Miejsce rozstrzygania sporów sądowych: Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania swoich sporów, w przypadku jednak, gdy nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd siedziby Dystrybutora

 • Częściowa nieważność: w sytuacji, gdyby jeden z Ogólnych Warunków Sprzedaży okazał się nieważny, nie spowoduje to naruszenia ważności pozostałych, które pozostają wiążące dla Stron.